Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”E-handeln kan bli en viktig pusselbit mot en mer bilfri livsstil”

Optimerade logistikflöden inom e-handeln kan leda till kraftigt minskade trafikvolymer. Men utfallet kan i praktiken också bli det motsatta, skriver Tobias Jonasson.

Publicerad: 19 december 2019, 12:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Ämnen i artikeln:

Leveranser

Riksdagen har beslutat om ett långsiktigt klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Mot bakgrund av detta i kombination med att säljvolymer i hög takt förskjuts från fysisk detaljhandel till e-handel har regeringen under året gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag ”att analysera hur de transporter som genereras av e-handel kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet”.

Jag har själv varit delaktig i arbetet som medförfattare och expert inom detaljhandelns flöden och transporter. Uppdraget delredovisades i början på december.

Distributionen av e-handlade varor skiljer sig från den traditionella butiksförsäljningen genom att
e-handeln kräver att varorna tillgängliggörs på väsentligt fler och utspridda leveranspunkter.

E-handeln ger även upphov till relativt mindre sändningsstorlekar jämfört med påfyllnader till butik, vilket i sin tur ställer ökade krav på samordning av godset i transportledet. Konsekvensen sammantaget blir att ökad e-handel ger en ökad fragmentering av detaljhandelns transporter.

En annan skillnad är att andelen varor som returneras av kunden i dag är betydligt högre inom e-handeln jämfört med handel i butik, vilket främst är kopplat till den begränsade möjligheten att prova eller känna på varan innan köp på det sätt som en kund i en fysisk butik kan göra.

Distributionen skiljer sig från den traditionella butiksförsäljningen genom att e-handeln kräver att varorna tillgängliggörs på fler leveranspunkter.

I delredovsningen konstateras att e-handelns krav på snabba leveranser kan försämra förutsättningarna för en effektiv logistik som en konsekvens av en mer utmanande ruttoptimering och möjligheter att nå tillfredsställande fyllnadsgrader i transporterna.

Samtidigt fastslås att e-handeln har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning i transporter, om inköpsresor med bil ersätts av mer effektiva godstransporter. I en förlängning kan e-handeln till och med vara en viktig pusselbit mot en mer bilfri livsstil även om det finns en mängd faktorer som påverkar om denna potential går att realisera.

I ett annat scenario kan e-handeln exempelvis ge upphov till ökade indirekta transportrelaterade effekter genom att hushållens frigjorda tid istället går åt till fler fritidsrelaterade bilresor. Omfattningen av sådana rekyleffekter får därmed konsekvenser för trafikvolymerna i det större sammanhanget.

I rapporten tar man också upp att en tillgänglig och friktionsfri e-handeln kan leda till totalt sett ökad konsumtion. Därtill blir hållbarheten även kopplad till i vilken utsträckning e-handels- och transportföretag miljöanpassar sina affärer, och om kunderna aktivt gör hållbara val.

En av slutsatserna i delredovisningen är att e-handeln har potential att leda till minskade trafikvolymer – men att utfallet i praktiken kan bli det motsatta.

I det återstående arbetet är fokus främst inriktat på ”att undersöka möjliga åtgärder för att realisera e-handelns teoretiska energieffektiviseringspotential.

I slutrapporten kommer även en redovisning göras av befintliga affärsmodeller och styrmedel (i den mån sådana finns) som kan leda till effektivare och mer hållbara e-handelstransporter.” Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2020.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson,

logistikkrönikör på Market.se och partner på konsultföretaget Mysigma

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Leveranser

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev